Печать

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР №1

про надання телекомунікаційних послуг

 

м. Деражня                                                                                                     "01" вересня 2015 р.

ТОВ «Подільські оптичні мережі” який внесений до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій за рішенням НКРЗ України № 4699 від 18 серпня 2015 р. , з однієї сторони, та, як оператор що здійснює технічне обслуговування та експлуатацію власної телекомунікаційної мережі (надалі Оператор або Сторона),  керуючись Законом України «Про телекомунікації», "Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг", затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. за № 295 (надалі Правил),  "Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг", затверджених рішенням НКРЗ від 29.11.2012 р. за № 624, (надалі Основні вимоги до договору)  а також ст. 633 Цивільного кодексу України, публічно пропонує необмеженому колу осіб можливість отримання телекомунікаційних послуг, для чого публікує даний Публічний договір №1 (надалі - Договір) про наступне:

1. Основні поняття та визначення

Публічний договір (Договір) – договір, що регулює взаємні відносини між Оператором та Абонентом у процесі надання Телекомунікаційних послуг та згідно з яким Оператор, зобов’язується надавати за умови Технічної можливості Телекомунікаційні послуги та інші пов’язані з ними Додаткові послуги, кожному Абоненту, який до нього звернеться, та встановлює однакові для всіх Абонентів умови надання цих послуг, а Абонент зобов’язується своєчасно та у повному обсязі оплачувати їхню вартість.

 

Абонент - споживач (фізична чи юридична особа), що замовляє та отримує телекомунікаційні

послуги виключно на умовах цього Договору, котрий передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває у власності або користуванні споживача, до телекомунікаційної мережі Оператора.

Послуга — телекомунікаційна послуга з доступу до мережі Інтернет, яка надається Оператором всім йогоАбонентам у відповідності до умов діючих Тарифних планів.

Додаткові послуги- послуги Оператора, які не входять у відповідний обраний Абонентом Тарифний планта замовляються останнім окремоу встановленому для відповідної Додаткової послуги порядку.

Сайт Оператора (Сайт) — сайт Оператора в мережі Інтернет, що розміщений за адресою: www.netip.com.ua

Первинний платіж — платіж за організацію підключення до мережі Оператора для надання Абоненту замовлених ним Послуг, який має сплачуватися Абонентом після укладення Договору при замовленні Абонентом відповідного набору телекомунікаційних послуг. Розмір, порядок та строки оплати Первинного платежу визначається у Тарифних планах Оператора, в Заявці на підключення Абонента.

Особистий кабінет — веб-сторінка на Сайті Оператора, що містить інформацію про поточний стан Особового рахунку Абонента та іншу інформацію. Крім того, на цій сторінці здійснюється замовлення Абонентом конкретних Послуг та вибір Абонентом Тарифного плану на Послуги, що замовляються, зміна Тарифного плану, а також розміщуються спеціальні повідомлення Оператора для Абонента. Адреса сторінки входу до Особистого кабінету, логін та пароль Абонента вказується Оператором, при підключенні в погодженый з представником Оператора Заявці на підключення Абонента.

Тарифний план — сукупність цінових умов та тарифів, що встановлюють обсяг та вартість Послуг, правила їх застосування, способи розрахунків, особливості тарифікації, та інша інформацію, які затверджуються Оператором самостійно, та оприлюднюються на Сайті Оператора.

Сторона — Оператор або Абонент в залежності від контексту.

Сторони — Оператор та Абонент.

Приміщення абонента — приміщення, яке належить Абоненту на праві власності або використовується Абонентом на іншій правовій підставі.

Телекомунікаційна мережа — комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для надання телекомунікаційних Послуг за даним Договором.

Активація Послуг — виконання Оператором дій, що надають Абоненту доступ до належним чином замовлених ним Послуг.

Особовий рахунок — рахунок в автоматизованій системі розрахунків Оператора, на якому фіксуються платежі Абонента та суми грошових коштів, списані з платежів Абонента, в якості оплати за Послуги. Особовий рахунок має унікальний номер.

Баланс особового рахунку — різниця між двома сумами грошових коштів в певний момент часу, в який визначається баланс Особового рахунку. Перша сума складається з грошових коштів, внесених на Особовий рахунок до моменту часу, в який визначається баланс особового рахунку; інша сума – складається із грошових коштів, списаних з Особового рахунку до моменту часу, в який визначається баланс Особового рахунку.

Щомісячний платіж — передбачена Тарифним планом абонентська (абонентна) плата та/або інший фіксований щомісячний платіж за Послуги та/або Додаткові послуги, що надаються Оператором протягом розрахункового періоду.

Точка демаркації — точка розмежування відповідальності Оператора і Абонента при наданні Послуг, якою є порт на телекомунікаційному обладнанні Оператора.

Розрахунковий період — період надання Послуг, що дорівнює одному календарному місяцю, на початку якого здійснюється списання грошових коштів з Особового рахунку Абонента в розмірі всіх Щомісячних платежів, передбачених обраним(и) Абонентом Тарифним(и) планом(нами) за всі замовлені та активовані Послуги, що мають надаватись протягом такого календарного місяця. Розрахунковий період починається з першого календарного дня місяця та закінчується останнім календарним днем такого місяця. Якщо перший/останній Розрахунковий період надання замовлених Абонентом та активованих Послуг не збігається з повним календарним місяцем, його тривалість визначається за правилами, встановленими цим Договором або умовами Тарифних планів.

Інші терміни, що не визначені в цьому Договорі мають значення, передбачені  чинним законодавством України.

 

 

 

2. Предмет та окремі вимоги до договору

2.1.            Відповідно до умов цього Договору, Оператор на платній основі надає Абоненту замовлені Послуги та Додаткові послуги, що погоджені з представником Оператора у відповідній до цього Договору заяві на підключення (Додаток 1),  за встановленими значеннями показників якості відповідно до Показників якості послуг із передачі даних, доступу до Інтернету та їх рівнів, затверджених наказом Адміністрації державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 28.12.2012 № 803 (надалі - Показники якості), наведених у розділі 6 Договору, з додержанням вимог Правил, та інших актів законодавства, за адресою, вказаній в заяві на підключення за які Абонент своєчасно та у повному обсязі зобов’язується вносити визначену Договором плату.

 

2.2.            Технічне обслуговування та експлуатацію Телекомунікаційної мережі здійснює Оператор.

 

2.3.            Телекомунікаційні послуги поділяються на основні та додаткові.

Основними телекомунікаційними послугами є:

-     підключення кінцевого обладнання до Телекомунікаційної мережі Оператора;

-     послуги з доступу до Інтернет.

Додатковими послугами є:

-        налагодження кінцевого обладнання ;

-        заміна, ремонт або монтаж (демонтаж) абонентського вводу;

-        перенесення точки підключення кінцевого обладнання;

-        перевірка технічного стану абонентського вводу;

-        інші послуги, що може надавати Оператор Абоненту в межах цього Договору.

 

Даний Договір публічно доводиться до відома усіх Абонентів та споживачів шляхом його розміщення (публікації): на офіційному веб-сайті Оператора: www.netip.com.ua(постійно доступний для ознайомлення);  у куточках споживача Абонентського відділу Оператора (постійно доступний для ознайомлення).

 

2.4.            Договір вважається погодженим та укладеним Абонентом шляхом вчинення Абонентом дій, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами. Діями, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримувати Послуги на встановлених Оператором умовах, є підтвердження такої згоди Абонентом в Особистому кабінеті тапідписом в заяві на підключення та/або оплата Абонентом замовлених Послуг.

 

2.5.            Укладаючи Договір, Абонент автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Абонентом положень Договору, Тарифних планів та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору.

 

2.6.            Умови Договору визначаються Оператором самостійно у відповідності та на виконання вимог чиного законодавства України. Умови Договору можуть бути змінені Оператором з обов’язковим повідомленням про це Абонентів на Сайті Оператора. У разі незгоди Абонента зі змінами, внесеними до Договору, такий Абонент має право розірвати Договір згідно з порядком, викладеним у п.9.4 цього Договору, протягом 7 (семи) календарних дні з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені до Договору зміни. Не розірвання Абонентом Договору у вказаний строк та продовження користування Послугами свідчить про згоду Абонента з внесеними змінами до Договору.

 

2.7.            При внесенні змін до цього Договору, Оператор розміщує повідомлення про такі зміни на Сайті Оператора не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до вступу змін в силу, окрім випадків, для яких Договором встановлений інший строк та/або порядок повідомлення про внесення змін, а також випадків, у яких Оператор не зобов’язаний повідомляти Абонента про внесення змін. При цьому Оператор гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті Оператора поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.

$12.8.            У разі, якщо чинним законодавством України встановлено норми, які суперечать умовам цього Договору, перевагу при застосуванні матимуть відповідні положення чи норми чинного законодавства України.

 

3.     Надання Послуг

(Організаційні та технічні умови надання послуг)

3.1.            Обов’язковою умовою надання Абоненту Послуг у Оператора є наявність технічної можливості для надання Абоненту замовлених Послуг.

3.2.            Кінцеве обладнання Абонента має динамічну (або статичну ІР-адресу), яка за погодженням з Оператором може бути змінено.

3.3.            Оператор підключає Абонента до своєї мережі тільки при умові встановлення в Абонента сертифікованого  обладнання Оператора, яке на час дії Договору безкоштовно передається  Абоненту на умовах передбачених Додатком 1.

3.4.            Основні технічні характеристики послуг (швидкість та обсяги передачі інформації - для послуг широкосмугового доступу та Інтернету, вказано в Додатку 1.

3.5.            Припинення або тимчасове припинення надання послуг, скорочення переліку послуг, а також відключення Абонентського обладнання від телекомунікаційної мережі може здійснюватися за ініціативою Оператора або Абонента відповідно до Закону України “Про телекомунікації” та пп. 54, 55 та 56 Правил.

3.6.            Строки усунення пошкодження  телекомунікаційної мережі та відновлення доступ до послуг згідно з встановленими значеннями показників якості становлять, відповідно до  строків, визначених Адміністрацією Держспецзв’язку – одна доба. Звернення споживачів про пошкодження телекомунікаційних мереж, технічних засобів телекомунікацій приймаються працівниками Оператора за телефонами 0682213940, 0981932232, 0978445944, або  в письмовому вигляді за адресою: 29000, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул.Гастелло15-42, е-mail: ogon_km@mail.ruпротягом не менш як 12 годин у робочий день (шість годин у суботу) і реєструються в окремому журналі обліку звернень, або в окремому електронному журналі.

3.7.            Оператор має право призупинити надання Абоненту Послуг у наступних випадках:       

3.7.1        при повному вичерпанні коштів на Особовому рахунку Абонента;

3.7.2        при не поповненні Абонентом свого Особового рахунку на суму та у строки, що вказані у Тарифних планах;

3.7.3        у випадку недостатності на Особовому рахунку Абонента коштів, необхідних для початку нового розрахункового періоду згідно з обраним Тарифним планом;

3.7.4        у випадку проведення Оператором Планових робіт;

3.7.5        у випадку передачі Абонентом прав та обов’язків за Договором третій особі без отримання попередньої письмової згоди Оператора;

3.7.6        у випадку експлуатації Абонентом технічно несправних пристроїв, обладнання та/або обладнання, пристроїв, які не мають виданого в установленому законодавством України порядку документа про підтвердження їх відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, якщо після направлення Оператором відповідного попередження Абоненту, Абонент не забезпечив у встановлений у попередженні строк заміну такого обладнання/пристроїв;

3.7.7        у випадку порушення Абонентом одного або декількох своїх зобов’язань за п. 2.1 цього Договору;

3.7.8        в інших випадках, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.

3.8.            Призупинення Оператором надання Послуг з підстав та у випадках, передбачених п. 3.7 цього Договору, не звільняє Абонента від обов’язку оплачувати Щомісячні платежі за такі Послуги протягом всього строку дії Договору, а так само не звільняє Абонента від обов’язку погасити заборгованість за Договором (за її наявності).

3.9.            Оператор також має право призупинити надання Абоненту Послуг на строк не більше 3 місяців протягом одного календарного року надання Послуг у разі отримання від Абонента повідомлення про таке тимчасове призупинення надання Послуг.

3.10.        Оператор припиняє надання Абоненту Послуг:

  • у випадку відмови Абонента від отримання Послуг, здійсненої в порядку та з дотриманням вимог, що містяться в цьому Договорі;
  • в інших випадках, передбачених Договором та/або чинним законодавством України.

3.11.        Припинення Оператором надання Послуг з підстав та у випадках, передбачених п. 3.10 цього Договору, не звільняє Абонента від обов’язку погасити заборгованість за Договором (за її наявності).

3.12.        Повторне підключення Абонента до Послуг, надання яких було призупинено/припинено, здійснюється у відповідності до умов Тарифних планів.

3.13.        У випадку, якщо надання Послуг було призупинено з підстав, вказаних у п.3.7.1 – 3.7.3 цього Договору, відновлення надання Послуг відбувається Оператором після відповідного поповнення Абонентом свого Особового рахунку.

3.14.        Оператор інформує Абонента про:

·         надані йому послуги;

·         зміну тарифів на послуги;

·         заміну абонентського номера або мережевого ідентифікатора, що надається споживачу;

·         перерви у роботі телекомунікаційних мереж під час проведення планових ремонтних, профілактичних чи інших робіт;

·         аварії на телекомунікаційних мережах та орієнтовні строки відновлення надання послуг;

·         скорочення переліку або припинення надання послуг відповідно до законодавства та умов договору;

·         припинення діяльності з надання послуг відповідно до законодавства;

·         вимоги щодо використання кінцевого обладнання;

·         умови отримання або припинення надання послуг у випадку надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану, стихійного лиха;

·         зміну умов надання послуг

шляхом розміщення вищезазанченої інформації не пізніше ніж за сім календарних днів на офіційному веб-сайті www.netip.com.uaабо надсиланням повідомлення Абоненту відповідно до Правил;

3.15.        Оператор забезпечує розгляд скарг (звернень) споживачів та усунення порушень вимог законодавства та/або договору з урахуванням вимог Закону України “Про звернення громадян”,  Правил та інших нормативно-правових актів.

 

 

4.     Права та обов'язки сторін:

4.1.  Оператор має право:

4.1.1.      Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані Послуги.

4.1.2.      Оператор має право припинити/призупинити надання Абоненту Послуги на умовах та в порядку, передбачених Законом України "Про телекомунікації", Правилами та п. 3.7 цього Договору,попередивши про це Замовника письмово за два тижні до дати припинення надання Послуг. У разі якщо Оператор не припинив або не обмежив надання Послуг, Абонент не звільняється від обов’язку оплатити фактично отримані Послуги.

4.1.3.      Тимчасово повністю або частково припиняти або обмежувати надання Послуг в односторонньому порядку у випадках, Вносити зміни до Договору шляхом публікації змін на Сайті Оператора і розміщення відповідного повідомлення про здійснені зміни у Договорі.

4.1.4.      Встановлювати нові Тарифні плани, плату за Додаткові послуги, скасовувати або змінювати Тарифні плани чи плату за Додаткові послуги.

4.1.5.      Здійснювати повне або часткове обмеження окремих дій Абонента в мережі Інтернет, якщо такі дії створюють загрозу для нормального функціонування телекомунікаційних мереж та/або порушують вимоги, передбачені цим Договором.

4.1.6.      Залучати третіх осіб до виконання юридичних та інших дій, пов’язаних із наданням Абоненту Послуг та отриманням платежів за Договором без погодження таких дій Оператора з Абонентом.

4.1.7.      У безспірному (безакцептному) порядку списувати та переміщати помилково зараховані на Особовий рахунок Абонента грошові кошти.

4.1.8.      Здійснювати запис телефонних розмов між Оператором та Абонентом при зверненнях Абонента до Оператора з метою виконання Договору, пред’явлення претензій, а також отримання довідкової інформації про Послуги, та на власний розсуд використовувати такі записи.

4.1.9.      Для надання Послуг Оператор має право встановлювати додаткове обладнання за адресою організації лінії зв’язку для Абонента, яке залишається власністю Оператора. Встановлення зазначеного обладнання оформляється відповідними актами.

4.1.10.  Змінювати мережеві ідентифікатори та ідентифікатори доступу Абонента (логін) з технічних причин та з причин підвищення рівня безпеки, повідомивши про це Абонента на Сайті Оператора та у Особовому кабінеті Абонента.

4.1.11.  Без згоди Абонента змінювати параметри маршрутизації.

4.1.12.  Встановлювати умовами Тарифних планів та/або акцій, що проводитимуться Оператором, обмеження по кількості підключень Послуг за однією адресою, додаткові умови підключення та користування Послугами тощо.

4.1.13.  Вести облік обсягу та вартості наданих Послуг, своєчасності і повноти платежів за їх споживання. Вищезазначений облік здійснюється автоматизованою системою обліку спожитих послуг (білінгом). Абонент погоджується, що до такої автоматизованої системи обліку спожитих послуг буде включено відомості про Абонента, які буде надано ним Оператору при укладені та виконанні Договору.

4.1.14.  Припинити діяльність з надання Послуг відповідно до законодавства.

4.1.15.  Оператор має інші права, передбачені Договором та чинним законодавством України.

4.2.  Оператор зобов’язаний:

4.2.1.      Оператор зобов’язується надавати Абоненту Послуги за встановленими значеннями показників якості цілодобово відповідно до нормативних документів у сфері телекомунікацій.

4.2.2.      Забезпечувати правильність ведення обліку обсягу та вартості наданих Послуг за кожним видом окремо, відповідно до тарифів, забезпечувати його достовірність та зберігати записи про надані послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом.

4.2.3.      На вимогу Абонента надавати необхідні консультації з питань користування замовленими послугами, інформацію щодо режиму роботи підприємства Оператора, умови та порядок надання основних та Додаткових послуг (що надаються Оператором), Тарифні плани, порядок та систему оплати Послуг, про перелік сертифікованого обладнання, яке можна підключати до телекомунікаційної мережі загального користування.

4.2.4.      Оприлюднювати інформацію щодо впровадження нових послуг, тарифів на послуги, що встановлюються ним самостійно, не пізніше ніж за сім календарних днів до їх запровадження через засоби масової інформації, у місцях продажу послуг Оператора та/або пунктах колективного користування, на офіційному веб-сайті Оператора, в інший спосіб, що не суперечить законодавству та  повідомити Абонента про зміну тарифів, тарифних планів на Послуги, що йому надаються, шляхом надсилання повідомлення Замовнику відповідно до Правил.

4.2.5.      Забезпечувати правильність застосування тарифів.

4.2.6.      Своєчасно інформувати Абонента про зміну Тарифів на Послуги,впровадження нових послуг, що встановлюються Оператором самостійно, не пізніше ніж за сім календарних днів до їх запровадження, шляхом оприлюднення відповідного повідомленнях на офіційному Сайті Оператора. При цьому зміна або скасування існуючого Тарифного плану не потребує згоди Абонента.

4.2.7.      При зверненні Абонента стосовно збою у роботі обладнання Оператора, та/або пошкодження Мережі відновити надання Послуг протягом однієї доби з моменту отримання повідомлення від Абонента, про відсутність Послуг, та повідомити Абонентапро тимчасове припинення надання послуг у зв’язку з пошкодженням телекомунікаційних мереж (невідкладно після настання пошкодження) та про строки його усунення, якщо є підстави вважати, що пошкодження мереж не буде усунуто протягом однієї доби.

4.2.8.      Направляти за викликом Абонента своїх працівників для підключення та/або усунення пошкоджень  кінцевого обладнання, абонентської лінії, проводки, виконання інших робіт, необхідних для надання Послуг. Працівники Замовника повинні пред’явити посвідчення з фотокарткою, скріплене печаткою, та наряд на виконання робіт.

4.2.9.      Замінити Абоненту модем та/або інше телекомунікаційне обладнання (якщо таке надавалося Абоненту) у разі виходу його з ладу не з вини Абонента або третіх осіб. Заміна повинна бути здійснена у 10-денний строк з моменту отримання від Абонента заяви про заміну обладнання. Якщо буде встановлено, що обладнання вийшло з ладу з вини Абонента, Оператор повинен здійснити заміну обладнання протягом 10 календарних днів з моменту оплати Абонентом вартості несправного обладнання.

4.2.10.  Приймати від Абонентів звернення, заяви, скарги та пропозиції та надавати на них відповіді у встановлений законодавством строк.

4.2.11.  Попереджати Абонента про скорочення переліку Послуг, тимчасове припинення або припинення надання Послуг,відключення його кінцевого обладнання у випадках і порядку, встановлених Правилами та цим договором, у тому числі у разі несплати заборгованості.

4.2.12.  Виконувати інші зобов’язання, передбачені Договором та чинним законодавством України

4.3 Абонент має право:

$13.     

$14.     

$14.1.     

$14.2.     

$14.3.     

4.3.1.      Розірвати даний Договір у зв’язку з неналежним виконанням Оператором його зобов’язань за даним Договором. При цьому Користувач повинен попередити про це Оператора у письмовому вигляді за 30 робочих днів та сплатити за всіма поточними рахунками. Отримувати достовірну та вичерпну інформацію про Послуги, що надаються Оператором у відповідності до умов Договору.

4.3.2.      Своєчасно отримувати замовлені Послуги встановленої якості.

4.3.3.      Замовляти у Оператора будь-які Додаткові послуги, якщо вони пропонуються Абоненту. Порядок замовлення Додаткових послуг вказаний в умовах Тарифних планів.

4.3.4.      При користуванні Послугами обирати інші Тарифні плани, перехід на які дозволено Оператором, відповідно до умов Тарифних планів, здійснювати вибір виду, кількості, обсягу та набору Послуг, що пропонуються Оператором.

4.3.5.      Не сплачувати абонентну плату за весь час пошкодження телекомунікаційних мереж та технічних засобів, що призвело до тимчасового припинення надання послуг у разі порушення Оператором граничних строків усунення пошкодження, передбачених п.3.8. Договору та яке виникло з вини Оператора), з дати реєстрації Оператором відповідної заяви (усної за телефоном 0682213940, 0981932232, 0978445944, або  в письмовому вигляді за адресою: 29000, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул.Гастелло15-42, е-mail: ogon_km@mail.ru

4.3.6.      На отримання від Операторасвоєчасної інформації, розміщеної на його Сайті (особистий кабінет)  щодо наданих Послуг.

4.3.7.      На відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання чи неналежного виконання Оператором обов’язків, передбачених договором або законодавством.

4.3.8.      На оскарження неправомірних дій Оператора згідно із законодавством та письмово повідомляти Оператора про будь-які претензії, пов’язані з отриманням Послуг.

4.3.9.      Відмовитися від подальшого користування Послугами Оператора та розірвати Договір у порядку, визначеному Договором та/або умовами Тарифних планів.

4.3.10.  Абонент має інші права, передбачені Договором та чинним законодавством України.

4.4              Абонент зобов’язаний:

4.4.1        При отриманні Послуг дотримуватись положень Договору, чинного законодавства України, зокрема Закону України "Про телекомунікації", Правил, а також загальноприйнятих норм роботи в мережі Інтернет, спрямованих на те, щоб діяльність кожного користувача мережі Інтернет не заважала роботі інших користувачів.

4.4.2        Забезпечувати доступ персоналу Оператора та його технічним представникам в Приміщення Абонента для виконання Оператором Активації Послуг, інших своїх обов’язків, та перевірки дотримання Абонентом своїх обов’язків за Договором.

4.4.3        Систематично, не рідше 1 разу на 7 (сім) календарних днів, перевіряти наявність повідомлень Оператора на Сайті Оператора, на сторінці Особового кабінету Абонента. Абонент приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення із будь-якими повідомленнями Оператора на Сайті Оператора, на сторінці Особистого кабінету Абонента.

4.4.4        Узгодити з власниками (співвласниками) приміщення, у якому буде здійснено підключення обладнання Абонента, прокладання Оператором телекомунікацій (ліній зв’язку), необхідних для підключення до Послуг.

4.4.5        Для отримання Послуг використовувати тільки сертифіковане в Україні обладнання.

4.4.6        Приймати необхідні заходи по захисту власного обладнання від дії шкідливого програмного забезпечення, перешкоджати розповсюдженню спама та шкідливого програмного забезпечення з його обладнання відповідно до вимог діючого законодавства України та з урахуванням положень Договору.

4.4.7        Своєчасно здійснювати оплату Послуг та/або Додаткових послуг згідно з встановленим порядком розрахунків у Тарифному плані.Повідомляти Оператора про відсутність Послуг, в тому числі внаслідок пошкодження Мережі Оператора або збою обладнання Оператора.

4.4.8        У разі, якщо технологія доступу до мережі Інтернет передбачає встановлення на території Абонента модему або іншого телекомунікаційного обладнання, Абонент зобов’язаний прийняти таке обладнання за Актом приймання-передачі і нести відповідальність за його втрату або пошкодження (у тому числі третіми особами). Умови використання обладнання вказуються в умовах відповідного Тарифного плану. Абонент зобов’язується повернути Оператору отримане обладнання протягом 5 (п’яти) календарних дні з дня припинення дії Договору, або відшкодувати його вартість у випадку втрати або пошкодження.

4.4.9        Дотримуватися обмежень у користуванні Послугою, що передбачені цим Договором.

4.4.10    Не вчиняти будь-яких дій, здійснення або замах на здійснення яких передбачає встановлену в Україні кримінальну, адміністративну відповідальність.

4.4.11    Не допускати використання власного обладнання та інших пристроїв, що забезпечують отримання Послуг, для вчинення протиправних дій, а також з метою, що суперечить інтересам безпеки держави, порушує громадський порядок, посягає на честь і гідність громадян, для навмисного створення незручностей іншим абонентам, або у спосіб, який може ускладнити використання послуг Оператора іншими абонентами. Абонент зобов’язується не допускати дій, що можуть створювати загрозу для безпеки експлуатації телекомунікаційних мереж, підтримки їх цілісності та взаємодії, захисту інформаційної безпеки мереж, не виконувати модернізацію та/або програмування свого обладнання, що може будь-яким чином вплинути на тарифікацію телекомунікаційних послуг у телекомунікаційній мережі Оператора чи нормальне функціонування мережевого устаткування Оператора, не змінювати порядок маршрутизації вхідного та вихідного трафіку, не використовувати пристрої та обладнання, що забезпечують надання Послуг, для надання третім особам телекомунікаційних послуг (зокрема, послуг телефонного зв’язку, передачі даних, послуг з доступу до мережі Інтернет).

4.4.12    Забезпечувати належну конфіденційність, зберігання інформації з обмеженим доступом, зокрема, аутентифікаційних даних, а також захист такої інформації від третіх осіб, зокрема, від зловмисників, хакерів тощо. До такої інформації, належать, зокрема, унікальні логін (login) та пароль (password) Абонента, що використовуються Абонентом для доступу до сторінки Особистого кабінету та до Послуг, номер Особового рахунку Абонента. Абонент несе всі ризики, пов’язані із використанням такої інформації з обмеженим доступом третіми особами, та самостійно відповідає за всі пов’язані із цим збитки, завдані йому самому, Оператору, іншим особам.

4.4.13    У випадку зміни обов’язкових реквізитів, передбачених у Договорі, письмово інформувати Оператора не менш ніж протягом 10 днів.

4.5 Абоненту забороняється:

4.5.1        Використовувати мережеві ідентифікатори інших осіб, фальсифікувати мережеві ідентифікатори, використовувати неіснуючі мережеві ідентифікатори.

4.5.2        Замовляти та пропонувати розсилання спаму, розсилати спам.

4.5.3        Вчиняти та сприяти вчиненню будь-яких дій, що перешкоджають роботі інших абонентів телекомунікаційних послуг або нормальному функціонуванню обладнання Оператора.

4.5.4        Брати участь у будь-яких діях, що можуть бути причиною припинення та/або порушення функціонування будь-якого елемента мережі Інтернет.

4.5.5        Порушувати правила використання, встановлені власником окремого елемента Інтернет.

4.5.6        Встановлювати обладнання та використовувати Послуги в цілях, відмінних від особистих, домашніх та в інших цілях, пов’язаних із здійсненням Абонентом підприємницької діяльності.

4.5.7        Здійснювати несанкціонований доступ до Послуг.

4.5.8        Відправляти мережею Інтернет інформацію, яка за своїм змістом суперечить вимогам чинного законодавства.

4.5.9        Використовувати Інтернет для розповсюдження матеріалів, що відносяться до порнографії, паплюжать людську гідність, пропагують насильство та екстремізм, розпалюють расову, національну або релігійну ворожнечу, переслідують хуліганські та шахрайські цілі.

4.5.10    Пересилати, публікувати, передавати, відтворювати та розповсюджувати будь-яким способом за допомогою Послуг програмне забезпечення та інші матеріали, повністю або частково захищені нормами законодавства про охорону авторського права та інтелектуальної власності, без дозволу власника або його уповноваженого представника.

4.5.11    Використовувати для отримання Послуг обладнання та програмне забезпечення, не сертифіковане належним чином на території України.

$14.5.12    Використовувати Інтернет для розповсюдження непотрібної одержувачу, незапитаної інформації, спама. Зокрема, неприпустимими є наступні дії:

·           масова розсилка попередньо неузгоджених електронних листів (mass mailing); під масовою розсилкою розуміється як надіслання багатьом одержувачам, так і багаточисельне надіслання одному одержувачу; під електронними листами розуміються повідомлення електронної пошти, ICQ та інших подібних засобів особистого обміну інформацією;

·           неузгоджена розсилка електронних листів рекламного, комерційного або агітаційного характеру, а також листів, що містять грубі або образливі вирази та пропозиції.

4.5.13    Використовувати ідентифікаційні дані (імена, адреси, логіни, паролі, номери телефонів тощо) третіх осіб, окрім випадків коли ці особи уповноважили Абонента на таке використання.

4.5.14    Фальсифікувати свою IP-адресу, адреси, що використовується в інших мережевих протоколах, а також іншу службову інформацію при передаванні даних в Інтернет.

4.5.15    Використовувати неіснуючі зворотні адреси при відправці електронних листів за виключенням випадків, коли використання будь-якого ресурсу в мережі Інтернет в явній формі дозволяє анонімність.

4.5.16    Здійснювати спроби несанкціонованого доступу до ресурсів Інтернет, проведення та участі в мережевих атаках та мережевому зломі, за виключенням випадків, коли атака на мережевий ресурс здійснюється з явного дозволу власника або адміністратора цього ресурсу.

5.     Тарифні плани та порядок розрахунків

5.1              Абонентна плата сплачується на умовах предоплати. Платежі здійснюються на умовах та у відповідності до умов обраного Тарифу

5.2              Оператор має право формувати Тарифні плани, які можуть передбачати різні умови оплати, вартість, територію та строк дії Тарифного плану та різні умови отримання Послуг.

5.3              Тарифні плани та тарифи на будь-які Послуги та Додаткові послуги можуть бути змінені або скасовані Оператором за умови повідомлення Абонентів шляхом розміщення інформації на Сайті Оператора не менше ніж за сім календарних днів до дати такої зміни або скасування.

5.4              Абоненти здійснюють оплату Послуг та Додаткових Послуг за допомогою платіжних терміналів, платіжних Інтернет-систем та іншими вказаними Оператором способами.

5.5              Оператор має право встановлювати розмір одиниці тарифікації Послуг і порядок розрахунку неповної одиниці тарифікації. Одиниця тарифікації може вказуватися у конкретному Тарифному плані.

5.6              Тарифні плани можуть передбачати можливість платної або безоплатної зміни одного Тарифного плану на інший, про що вказується в умовах Тарифних планів.

5.7              Оператор на підставі письмової заяви Абонента має право здійснити перерахування абонентної плати (якщо таку передбачає Тарифний план), яка нараховувалася за час перерви у наданні Послуг у зв’язку з пошкодженням Мережі Оператора, якщо пошкодження не усунуто у строк, встановлений у п. 3.8 цього Договору.

5.8              Стягнення Оператором з Абонента плати за Послуги здійснюється шляхом списання грошових коштів з Особового рахунку Абонента.

5.9              Всі оплати Абонентом за Договором здійснюються шляхом внесення Абонентом грошових коштів на свій Особовий рахунок. Грошові кошти мають бути внесені Абонентом на свій Особовий рахунок у розмірі, строки та порядку, що встановлені умовами Тарифних планів.

5.10          Зобов’язання Абонента з оплати Послуг вважається виконаним з моменту обліку Оператором платежів Абонента на його Особовому рахунку.

5.11          Всі платежі Абонента обліковуються на Особовому рахунку тільки після надходження відповідних грошових коштів на поточний рахунок Оператора.

5.12          Абонент має право тимчасово призупинити надання послуг самостійно в особистому кабінеті або затефонувавши до оператора, але не менше ніж на 30 календарних днів.

5.13          Всі платежі за Договором здійснюються Абонентом в національній валюті України.

5.14          У випадку відмови Абонента від усіх замовлених та активованих Послуг, Абонент має право на повернення йому сплачених в порядку передоплати грошових коштів у розмірі позитивного балансу Особового рахунку на дату припинення надання Абоненту Послуг за Договором, якщо інше не передбачено умовами Тарифних планів або Додатками до Договору. Повернення здійснюється за особистим попереднім письмовим зверненням Абонента, що містить паспортні дані та підпис Абонента, направленим або поданим особисто Оператору не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати повернення сплачених Абонентом грошових коштів. Повернення грошових коштів здійснюється у відповідному територіальному управлінні/підрозділі/представництві Оператора (адреси наведені на Сайті Оператора) після спливу зазначеного вище строку особисто Абоненту, за умови пред’явлення ним свого паспорту, або належним чином уповноваженому представнику Абонента, за умови пред’явлення ним нотаріально завіреної довіреності від Абонента на відповідне отримання грошових коштів.

5.15          Якщо на момент припинення надання Послуг за Договором або припинення Договору, незалежно від причини припинення, баланс Особового рахунку Абонента має від’ємне значення, то Абонент зобов’язаний протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту припинення погасити свою заборгованість за Договором. У випадку невиконання Абонентом своїх зобов’язань за Договором, Оператор має право звернутись до своїх агентів, консультантів, повірених, адвокатів та адвокатських компаній та/або до суду для стягнення з Абонента суми заборгованості.

5.16          Для забезпечення можливості безперервного отримання замовлених та активованих Послуг, а також для забезпечення наявності постійної можливості здійснювати замовлення Послуг у будь-який час, Абонент має право вносити на свій Особовий рахунок грошові кошти у розмірі більшому, ніж передбачений Тарифним планом.

5.17          У випадку збільшення Щомісячних платежів в межах затверджених Оператором та обраних Абонентом Тарифних планів, Оператор не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до вступу змін в силу розміщує повідомлення про такі зміни на Сайті Оператора та у Особистому кабінеті Абонента, та може інформувати Абонента через засоби масової інформації або шляхом направлення відповідного письмового повідомлення Абоненту. Якщо до дати вступу в силу змін, передбачених цим пунктом Договору, Абонент у порядку, передбаченому цим Договором, не відмовився від конкретних Послуг, Тарифний(ні) план(и) на які був(ли) збільшений(ні), або не змінив Тарифний план, із збільшенням якого він не згодний, на інший Тарифний план, то вважається, що Абонент згодний із такими змінами та після вступу змін в силу надання Абоненту таких Послуг продовжується та нарахування Щомісячних платежів за них здійснюється на змінених умовах.

6.     Основні показники якості послуг із передачі даних, доступу до Інтернету та їх рівні

6.1              Показники, які характеризують доступ до мережі передавання даних загального користування:

·         Нормований час виконання заяви на підключення кінцевого обладнання споживачів до мережі передачі даних загального користування - не більше ніж 24 робочих дні;

·         Відсоток заяв на підключення кінцевого обладнання споживачів до мережі передачі даних загального користування, виконаних за нормований час (коефіцієнт вчасності підключення)- не менше ніж 85%.

6.2              Показники, які характеризують доступність послуг із передачі даних і доступу до Інтернету:

Відсоток успішних реєстрацій у мережі для послуг із:

·         передачі даних - не менше ніж 90%;

·         доступу до Інтернету - не менше ніж 90%.

Відсоток відмов-для послуг із

·         передачі даних - не більше ніж 10%;

·         доступу до Інтернету - не більше ніж 10%.

6.3              Показники, які характеризують повноцінність надання послуг:

Нормований рівень швидкості передачі даних (для універсального доступу) - не менше ніж 56 кбіт/с.

Відсоток незадовільних з’єднань за швидкістю передачі даних для послуг із:

·         передачі даних не більше ніж 10%;

·         доступу до Інтернету не більше ніж 10%.

6.4              Показники, які характеризують надійність надання послуг:

Нормований час усунення пошкоджень телекомунікаційної мережі та відновлення доступу до послуг зі встановленими значеннями показників якості - не більше як одна доба;

Відсоток заяв про пошкодження мережі передачі даних загального користування, виконаних за нормований час - не менше ніж 65%.

7.     Відповідальність Оператора

7.1              За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором Оператор несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України і, зокрема, Законом України «Про телекомунікації», «Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг», затвердженими Постановою КМ України від 09.08.2005 року № 720.

7.2              З урахуванням інших положень Договору, Оператор відповідає за належне надання Послуг до Точки демаркації (точки розмежування відповідальності Оператора та Абонента).

7.3               Оператор не несе відповідальності:

7.3.1        за прямі або непрямі збитки, понесені Абонентом в результаті отримання ним Послуг або неможливості їх отримання;

7.3.2        за якість Послуг при пошкодженнях Абонентського обладнання та/або з'єднувальних ліній Абонента, при збоях програмного забезпечення та обладнання, що не належить Оператору, а також у разі викрадення чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд, що використовуються Оператором для надання Послуг за Договором;

7.3.3        за функціонування та доступність окремих сегментів мережі Інтернет. Оператор не гарантує можливість інформаційного обміну з тими вузлами або серверами, що тимчасово або постійно недоступні через мережу Інтернет;

7.3.4        за відсутність обліку платежу Абонента на його Особовому рахунку у випадку ненадходження даного платежу на поточний рахунок Оператора;

7.3.5        за забезпечення безпеки Абонентського обладнання та програмного забезпечення Абонента, що використовується ним для отримання Послуг;

7.3.6        за ненадання або неналежне надання Послуг за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Оператора;

7.3.7        за зміст інформації, що передається його телекомунікаційними мережами;

7.3.8        за достовірність відомостей, що надаються Абонентом.

7.4              Відсутність у Оператора технічної можливості для надання Послуг Абоненту не є підставою для подання Абонентом Оператору будь-яких претензій та позовів.

8.     Відповідальність Абонента

8.1              За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором Абонент несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України і, зокрема, Законом України "Про телекомунікації" та Правилами.

8.2              За час, протягом якого Послуги не надавалися з вини Абонента, Щомісячні платежі за такі Послуги, нараховуються та стягуються Оператором з Абонента в повному розмірі.

8.3              Абонент приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення зі змінами положень цього Договору та умов Тарифних планів.

9.     Строк дії договору, внесення змін та припинення його дії.

9.1              Договір є безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін в односторонньому порядку у випадках, передбачених умовами цього Договором та/або чинним законодавством України.

9.2              Договори між Абонентом та Оператором, укладений до набрання чинності цих Вимог, є чинними та можуть бути переоформлені на вимогу однієї зі сторін.

9.3              Договір може бути розірвано будь-якою зі Сторін в односторонньому порядку у випадках, передбачених умовами цього Договором та/або чинним законодавством України.

9.4              В односторонньому порядку Договір може бути розірваний з ініціативи Абонента у наступних випадках:

·                    незгоди зі зміною Оператором Тарифних планів та/абонових умов Договору. Дане право Абонент може реалізувати протягом 7 календарних днів з моменту, коли він дізнався, або повинен був дізнатися про зміну Тарифних планів та/або умов договору.

·                    відсутності потреби у подальшому користуванні Послугами Оператора за умови, що кошти на Особовому рахунку Абонента відсутні.

Про розірвання Договору Абонент повинен повідомити Оператора письмово. У письмовому повідомленні Абонент може вказати бажану дату розірвання Договору.

Якщо Абонент попередньо оплатив Оператору Послуги і при цьому надав Оператору письмову відмову від отримання таких попередньо оплачених ним Послуг та/або розірвав Договір, внаслідок чого ці Послуги не були надані Абоненту, Оператор повертає Абоненту таку невикористану частину коштів за письмовою заявою Абонента протягом 45 (сорока п’яти) календарних днів з дати отримання письмової заяви від Абонента. При цьому Сторони Договору обумовили та розуміють, що сума Первинного платежу та разових платежів, в жодному разі не повертається Абоненту.

9.5              В односторонньому порядку Договір може бути розірваний з ініціативи Оператора:

  • у разі якщо Абонент протягом 3 місяців з моменту тимчасового призупинення чи припинення надання Послуг не поповнив свій Особовий рахунок. У такому випадку Оператор може не здійснювати окремого попередження Абонента про розірвання Договору, оскільки Договір вважатиметься припиненим у перший день після спливу вказаного 3-місячного строку, а кінцеве обладнання Абонента з цієї дати може бути відключене. У разі наявності на рахунку Абонента залишку коштів, Оператор повертає Абоненту таку невикористану частину коштів за письмовою заявою Абонента протягом 45 (сорока п’яти) календарних днів з дати отримання письмової заяви від Абонента, якщо інше не встановлено умовами Тарифних планів.
  • у разі якщо Оператор виявить, що дані, які йому повідомив Абонент при укладенні Договору, є неправдивими або якщо виявиться, що власники приміщення, у якому здійснене підключення Послуги не надавали своєї згоди на підключення Послуги. У такому випадку Оператор має право розірвати Договір, попередивши Абонента про це щонайменше за 7 календарних днів до дати розірвання Договору будь-яким доступним засобом зв’язку.
  • у разі порушення Абонентом обмежень у користуванні Послугами, що передбачені п.4.5 цього Договору. При цьому Оператор має право розірвати Договір, попередивши Абонента про це щонайменше за 1 календарний день до розірвання Договору будь-яким доступним засобом зв’язку. За своїм розсудом Оператор може зазначити у попередженні про розірвання Договору строк усунення порушень. У такому випадку при не усуненні Абонентом вчинених порушень, Договір вважатиметься припиненим у вказаний у попередженні строк.
  • з інших підстав, передбачених у Договорі або у чинному законодавстві України.

9.6              Про розірвання Договору з підстав, передбачених п.9.3 цього Договору, Оператор повідомляє Абонента будь-яким доступним засобом зв’язку на власний вибір, зокрема, письмово, засобами електронної пошти, шляхом повідомлення на Сайті Оператора, у Особистому кабінеті Абонента тощо.

9.7              Додатком 2 до цього Договору є Специфікації телекомунікаційних послуг, що надаються Оператором, із зазначенням їх вартості, який є невід'ємною частиною Договору.

 

10.           Інші умови, захист персональних даних абонента

10.1          У разі виникнення у Абонента скарг або пропозицій, він може звернутися до Оператора з усною заявою, зателефонувавши до інформаційно-довідкової служби Оператора або звернутися до нього з письмовою заявою, у якій вказати суть проблеми, своє ім’я та прізвище, а також зворотну адресу. Оператор, отримавши письмову заяву, повинен її розглянути і у 30-денний строк надати письмову (або у формі, у якій просить Абонент) відповідь. У разі якщо отримане звернення або заява містить прохання чи вимогу вчити певні дії, Оператор, у разі згоди вчинити ці дії, вчиняє їх без додаткового письмового повідомлення, за винятком випадку, коли з суті прохання чи вимоги не слідує необхідність повідомлення Абонента про задоволення прохання чи вимоги.

10.2          Суперечності між сторонами розглядаються судом у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

10.3          Абонент гарантує Оператору, що він володіє законними правами на Приміщення Абонента, де здійснюється підключення Послуг та на вимогу Операторанадасть, документ, що підтверджує право власності чи користування цим Приміщенням.

10.4          При підключенні Послуг або відновленні їх надання Оператор не зобов’язаний здійснювати налаштування кінцевого обладнання Абонентів.

10.5          У разі зміни найменування, організаційно-правової форми або місцезнаходження Оператора, він зобов’язаний повідомити про це Абонента на Сайті Оператора не пізніше ніж у 20-денний строк з моменту вступу в силу змін.

10.6          У разі зміни прізвища, ім’я або по-батькові Абонента він зобов’язаний повідомити про це Оператора протягом 20 календарних днів з моменту набуття чинності таких змін шляхом звернення до відділу продажів Оператора та/або за телефоном Контакт-центру Оператора, що вказані на Сайті Оператора.

10.7          Абонент у зв’язку з укладенням публічного договору в заявці на підключення (Додаток 1) відповіднм записом надає свою згоду на обробку, використання своїх персональних даних та погоджується з тим, що цю інформацію та іншу інформацію, необхідну для якісного обслуговування Абонента, може бути передано без окремого письмового повідомлення про факт передачі Оператором третім особам для:

-                     здійснення розсилання Абонентам рахунків (квитанцій), повідомлень, SMS-повідомлень, анкетних листів, пропозицій, рекламних матеріалів від імені Оператора;

-                     телефонного опитування Абонентів з метою з’ясування їхньої думки щодо якості надання телекомунікаційних послуг, додаткових послуг Оператора;

-                     проведення акцій, розіграшів, маркетингових досліджень, які проведені Оператором;

-                     ведення претензійно-позовної роботи з Абонентами.

 

10.8          Абонент погоджується, що Оператор не має отримувати жодної додаткової згоди Абонента для передачі персональних даних Абонента до будь-якої особи, пов’язаної з Оператором відносинами контролю або у рамках договірних відносин пов’язаних з врегулюванням заборгованості.

10.9          Абонент дає свою згоду та надає Оператору право на ведення обліку Абонента, послуг, додаткових послуг наданих Абоненту, розрахунків з Абонентом;

10.10      Додатком 2 до цього Договору є Специфікації телекомунікаційних послуг, що надаються Оператором, із зазначенням їх вартості, який є невід'ємною частиною Договору.

 

11. Реквізити та контакти  Оператора:

ТОВ «Подільські оптичні мережі»

Адреса пункту прийому абонентів: м.Деражня, вул. Миру

Адреса для кореспонденції:0682213940, 0981932232, 0978445944, або  в письмовому вигляді за адресою: 29000, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Гастелло15-42, е-mail: ogon_km@mail.ru

р/р №26009052424441  в ПАТ КБ “Приватбанк”

МФО 315405

Код ЄДРПОУ 39884021

Офіційний веб-сайт: www.netip.com.ua

E-mail:   Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Технічні питання (в робочі дні з 07:00 до 20:00, у вихідні, та святкові дні з 09:00 до 17:00):

тел. 0682213940, 0981932232, 0978445944

E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.